دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : کامران   حسنی

پست الکترونیکی : k.hasani@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک جامدات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک-بیومکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علم و صنعت

دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : پلی تکنیک

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی- بیومکانیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : پلی تکنیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : بیومکانیک

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه بیومکانیک (ارشدودکتری)

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388/02/14

کامران حسنی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^